Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Vårt ställningstagande inom hjärnhälsan

Hjärnhälsa – en global prioritet

På Lundbeck ser vi hjärnhälsa som fundamental för god hälsa livet ut. God hjärnhälsa betyder inte bara frånvaro av sjukdom, utan också förmågan hos dem som lever med en hjärnsjukdom att kunna trivas, och för de utan diagnos, att kunna sträva efter god hälsa och välbefinnande.

Världen förlitar sig alltmer på "hjärnkapital", där en premie sätts på hjärnfärdigheter och hjärnhälsaᶦ (t.ex. individens kognitiva, emotionella och sociala hjärnresurser). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) fokuserar hjärnhälsa på områden av hjärnans funktion såsom kognitiva, sensoriska, social-emotionella, beteendemässiga och motoriska funktioner, och bör alltid betraktas på ett brett spektrum; från välbefinnande till sjjukdomar och funktionshinder.

 

Vi har ett holistiskt synsett på hjärnhälsa och förstår vikten av att både främja hjärnans hälsa och förebygga hjärnsjukdomar. Tidig diagnos av hjärnsjukdomar och tillgång till snabb och lämplig behandling är avgörande. Även om vi i första hand fokuserar på att tillhandahålla innovativa lösningar inom behandling och vård av hjärnsjukdomar arbetar vi också med våra partners för att främja bättre hälsoresultat för alla.

~50%

Uppskattningsvis påverkas ungefär hälften av världens befolkning av diagnoser relaterade till
hjärnhälsaᶦᶦᶦ.

Upp till 10%

Kostnaden av diagnoser relaterade till hjärnhälsa uppskattas till ungefär 10% av världens bruttonationalprodukt (BNP).

 

Neurologiska diagnoser utgör den främsta orsaken till funktionsnedsättningar och den näst främsta orsaken till dödsfall globalt (står för 9 miljoner dödsfall per år). Det är också den primära kostnadsdrivaren inom sjukvården generellt. Med en världsbefolkning som snabbt bara blir äldre och äldre, kommer  bördan av neurologiska diagnoser så som Alzheimers och Parkinsons bara att öka.

 

Utöver detta är utbredningen av psykisk ohälsa i dag uppskattad till 970 miljoner fall globalt, vilket resulterar i att 1 av 5 levda år är levda med funktionsnedsättning. Dessutom lever runt 20 % (1 av 5) av världens barn och ungdomar med psykisk ohälsa, där självmord är den näst största dödsorsaken bland 15- till 29-åringar.

 

Trots vår kunskap om hjärnan, vårt starka renommé inom behandlingar av psykiska och neurologiska sjukdomar och vår förståelse för personerna med livserfarenhet av dessa sjukdomar, erkänner vi att det fortfarande kvarstår stora utmaningar inom hjärnhälsa och neurovetenskap som vi måste ta itu med.

Neruovetenskap är inte tillräckligt belönat – framsteg kräver en mer innovationsvänlig miljö.

Hjärnan är utan tvekan det mest komplexa organet i människokroppen. Dock förstår vi den ännu inte fullt ut och vi vet heller inte särskilt mycket om hur hjärnsjukdomar utvecklas. Neurovetenskaplig forskning är dyrare, tar längre tid och stöter på fler problem än annan typ av forskning. Men med den kraftiga ökningen av hjärnsjukdomar är det viktigare än någonsin att börja prioritera neurovetenskaplig forskning. Trots betydande framsteg är vägen mot att upptäcka nya botemedel och behandlingar fortfarande lång och svår. Vi måste därför försöka ta bort de barriärer som bromsar innovation inom området och tillhandahålla en miljö som prioriterar forskning, så att vi kan avtäcka alla hjärnans komplexiteter.

Vi tror att detta är ett gemensamt ansvar. Engagemang och investeringar från både den offentliga och privata sektorn kan tillsammans tillhandahålla en innovationsvänlig miljö där neurovetenskap och hjärnhälsa kan komma att frodas.

 

Ju tidigare och mer vi investerar i hjärnhälsa och neurovetenskap, desto bättre och snabbare resultat kommer vi att få. Detta ska inkludera grundläggande vetenskaplig forskning, men också translationell forskning där transformativa upptäckter kan föras närmare de som behöver det mest så snabbt som möjligt. 

På Lundbeck är våra forsknings- och utvecklingsprogram helt fokuserade på hjärnan. Vi återinvesterar runt 20 % av vår årsomsättning i neurovetenskap.

Allt eftersom att vi fortsätter utveckla neurovetenskap och leverera nya transformativa behandlingar, inser vi att våra innovationer är betydelselösa och utan effekt om människor inte kan komma åt det vi gör. Genom en mängd olika program och insatser, arbetar vi för att minska bristen av tillgång och för att proaktivt engagera oss med viktiga beslutsfattare för att säkerställa att värdebedömningar baseras på verkliga bevis, att vi inkluderar rösten från personer med hjärnsjukdomar och att vi stödjer nya innovativa lösningar.

Hjärnhälsa är underprioriterat – patientens röst bör lyftas, och ouppfyllda behov bör tillgodoses.

Socioekonomiska bestämningsfaktorer inom hälsa såsom fattigdom, diskriminering eller konflikter, har en negativ inverkan på hjärnans hälsaᶦᵛ. Att ta itu med ojämlikheter inom hjärnhälsan kommer att kräva åtgärder på många olika fronter och holistiska insatser på samhällsnivå med samarbete mellan olika sjukdomsområden och organisationer. Att fokusera på bättre data och kunskapsdelning är också viktigt för att främja utvecklingen av hjärnhälsan.

We aspire to see brain health being prioritized in the same way physical health is

Vi arbetar med våra partners över hela världen för att säkerhetställa att fler finansiella och humanistiska resurser är dedikerade till hjärnhälsan och relaterade sjukdomar.

 

Många av de i dag tillgängliga behandlingarna för hjärnsjukdomar är symtomatiskt fokuserade och inte botande, och härstammar från 80- och 90-talet. Detta ger lite hopp och begränsade resultat för dem som lever med en hjärnsjukdom. Innovativa behandlingar är nyckeln till att kunna ge patienter bättre livskvalitet och fler möjligheter, något som också gynnar samhället i stort. Vi samarbetar med intresseorganisationer och medicinska föreningar för att positivt påverka den reglerande och politiska miljön så att nya behandlingar för hjärnsjukdomar kan nå fler människor snabbare.

 

Det är av yttersta vikt att inkludera människor som lever med hjärnsjukdomar, att ta itu med de otillfredsställda behov de upplever och få dessa uppmärksammade, inte bara av forskare, utan även av beslutsfattare och finansiärer, allt för att kunna stödja hjärnans hälsa på bästa sätt. Vi strävar efter att stärka rösterna från människor som lever med hjärnsjukdomar genom våra kapacitetsbyggande program, vilka tillhandahåller de verktyg och det stöd de behöver för att stärka sin röst.

 

I allt större skala strävar vi efter att arbeta som en hållbar verksamhet i linje med de uppsatta målen inom miljö, samhälle och regeringᵛᶦ samt FN:s mål för hållbar utvecklingˣᵛᶦᶦ, allt för att stödja minskningen av socioekonomiska bestämningsfaktorer inom hjärnhälsa.

Stigma är en stor barriär inom hjärnhälsa – detta bör adresseras med utbildning och medvetenhetshöjande kampanjer.

Stigmatisering påverkar förståelsen och uppfattningen av hjärnhälsa och dess associerade diagnoser, vilket har en negativ inverkan på tillgången till vård, behandling, och på hur hjärnhälsa prioriteras i samhället. Åtgärder som syftar till att minska stigmatisering bör vara en stor del av de strategier som tas fram för att främja frihet från diskriminering, de mänskliga rättigheterna och social integrationˣᵛᶦᶦᶦ.


Enligt WHO är stigmatiseringen av psykiska sjukdomar en drivande orsak till diskriminering och utanförskap i samhälletˣᶦˣ.


När det gäller stigma inom neurologiska sjukdomar, visade en undersökning från 2020 att 92 % av de tillfrågade känner sig påverkade av stigma på grund av sjukdomen de lever medˣˣ. Även om betydande framsteg har gjorts är stigmatisering fortfarande ett stort problem.

At Lundbeck, we are committed to reducing stigma on brain health.

Vi vill normalisera diskussioner om hjärnhälsa och dess associerade sjukdomar och föra dem till beslutsfattare, till vårdgivare, till patientgrupper och till samhället i helhet.

 

För att adressera detta på bästa sätt samarbetar vi med patientvården och de medicinska samfunden i en rad olika initiativ. Dessa inkluderar globala kampanjer för främjande av hjärnhälsa och minskning av stigmatisering, samt djupgående utbildningskampanjer riktade till beslutsfattare och vårdpersonal. Vi strävar efter att leva som vi lär och tar proaktiva åtgärder för att säkerställa att vi främjar hjärnhälsan på arbetsplatsen och förblir en jämlik och stödjande arbetsgivare för personer med hjärnsjukdomar.

Lundbeck’s åtagande

På Lundbeck är vi fullt engagerade i att återupprätta hjärnhälsan och att stödja människor som påverkas av hjärnsjukdomar. Våra affärsaktiviteter, engagemang för samhället och interaktioner med beslutsfattare och icke-statliga organisationer styrs av tydliga mål: vi är outtröttligt dedikerade till att återställa hjärnhälsan, så att varje person kan vara sitt bästa jag.

 

 

Nedladdningar

Position On Brain Health (PDF, 491 KB)

Brain Health Infographic (PDF, 610 KB)

Brain Facts Infographic (PDF, 630 KB)

ᶦ Smith, E., Ali, D., Wilkerson, B. et al. A Brain Capital Grand Strategy: toward economic reimagination. Mol Psychiatry 26, 3–22 (2021). https://doi.org/10.1038/s41380-020-00918-w

ᶦᶦ World Health Organization. Brain health. Taken from the internet December 2020: www.who.int (https://www.who.int/health-topics/brain-health#tab=tab_2)

ᶦᶦᶦ Data manually taken from Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Data Resources using the GHD x tool by the Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington

ᶦᵛ Markham, Henry (2013) “Seven challenges for neuroscience” Functional Neurology, Volume 28, Issue 3. Taken from the internet July 2022: https://www.researchgate.net/ (https://www.researchgate.net/publication/258058806_Seven_challenges_for_neuroscience)

ᵛ Abolfazl, A., Stroke and dementia, leading causes of neurological disability and death, potential for prevention, Alzheimer’s & Dementia, The journal of the Alzheimer’s Association, Volume 17, Issue S10 (2021), https://doi.org/10.1002/alz.049370

ᵛᶦ Feigin VL, Vos T, Nichols E, et al. The global burden of neurological disorders: translating evidence into policy. Lancet Neurol. 2020;19(3):255-265. doi:10.1016/S1474-4422(19)30411-9

ᵛᶦᶦ Global, regional, and national burden of diseases and injuries for adults 70 years and older: systematic analysis for the Global Burden of Disease 2019 Study BMJ 2022; 376. doi:10.1136/bmj-2021-068208

ᵛᶦᶦᶦ World Health Organization. Mental Disorders. Taken from the internet July 2022: www.who.int (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders)

ᶦˣ World Health Organization. Mental Health. Taken from the internet July 2022: www.who.int (https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1)

ˣ European Federation of Neurological Associations. Results of EFNA’s Survey on Stigma and Neurological Disorder. Taken from the internet August 2021: www.efna.net (https://www.efna.net/survey2020/)

ˣᶦ Neuroscience at the Allen Institute, 5 unsolved mysteries about the brain. Taken from the internet April 2022. www.alleninstitute.org ( 5 unsolved mysteries about the brain)

ˣᶦᶦ Tufts Centre for the Study of Drug Development, CNS Drugs Take 20% Longer to Develop and to Approve vs. Non-CNS Drugs, Impact Report 2018, September/October, Volume 20, number 5. Taken from the internet July 2022: https://www.globenewswire.com/ (https://www.globenewswire.com/news-release/2018/09/11/1569156/0/en/CNS-Drugs-Take-20-Longer-to-Develop-and-38-Longer-to-Approve-vs-Non-CNS-Drugs-According-to-the-Tufts-Center-for-the-Study-of-Drug-Development.html)

ˣᶦᶦᶦ Lundbeck. Year in Review. Taken from the internet March 2022: www.lundbeck.com (Year in review [lundbeck.com])

ˣᶦᵛ Patel V., et al., The Lancet Commission for global mental health and sustainable development, Lancet (2018); 392: 1553–98, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30314863/)

ˣᵛ Markham, Henry (2013) “Seven challenges for neuroscience” Functional Neurology, Volume 28, Issue 3. Taken from the internet July 2022: https://www.researchgate.net/ (https://www.researchgate.net/publication/258058806_Seven_challenges_for_neuroscience)

ˣᵛᶦ Lundbeck. Year in Review. Taken from the internet March 2022: www.lundbeck.com (Year in review [lundbeck.com])

ˣᵛᶦᶦ United Nations, The 17 GOALS. Taken from the internet April 2022: https://sdgs.un.org/ (https://sdgs.un.org/goals

ˣᵛᶦᶦᶦ Patel V., et al., The Lancet Commission for global mental health and sustainable development, Lancet (2018); 392: 1553–98, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30314863/)

ˣᶦˣ World Health Organization, WHO Europe, The European Mental Health Action Plan 2013–2020, Taken from the internet July 2022: WHO/Europe | Home (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf)

ˣˣ EFNA survey on stigma and neurological disorders, 2020, accessed July 2022: https://www.efna.net/survey2020/

Mer från Lundbeck

Att Återställa Hjärnhälsan

Vad hjärnhälsa betyder för oss på Lundbeck.

Vår Forskning

Lundbeck har utvecklat några av världens mest ordinerade behandlingar.

Berättelser

Sanna berättelser från patienter och vårdgivare, våra anställda och forskare.