Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Affärsetik

Respekt och integritet i allt vi gör

Vi bedriver vår affärsverksamhet enligt tillämpliga regelsystem, principerna i vår uppförandekod och ambitionerna i vår hållbarhetsstrategi. Vår verksamhet grundas på fem stöttepelare: patientstyrt, modigt, ambitiöst, passionerat och ansvarsfullt. 

Vår uppförandekod - code of conduct

Lundbecks etiska standarder anges av den verkställande ledningen tillsammans med en särskild compliance-kommitté som representerar viktiga affärsfunktioner. Kommittén utvärderar årligen vårt etiska uppträdande och initierar nödvändiga förbättringar. Vår chef som ansvarar för att reglerna efterföljs förser styrelsens revisionskommitté med regelbundna uppdateringar angående frågor om etik och compliance.

 

Vår uppförandekod är ryggraden i vår kultur för etik och compliance. I den förmedlas våra åtaganden och förväntningar inom områden som är viktiga för läkemedelsindustrin till våra medarbetare. Alla medarbetare och tredje parter som arbetar å Lundbecks vägnar måste följa uppförandekoden och eventuella strängare lokala bestämmelser.

 

Vår uppförandekod fastställdes för första gången 2010 och den uppdateras regelbundet. Den senaste uppdateringen 2019 speglar förändringar gällande interna och externa krav, däribland International Federation of Pharmaceutical Manufactures och Associations (IFPMA) Code of Practice 2019, vilket innebar en förbättring av bestämmelser om hur läkemedelsföretag ska samverka med sjukvårdspersonal.

 

Vi återspeglar sådana förändringar i våra operativa förfaranden för att uppmuntra till god sed. Särskilda affärsområden drivs utifrån vårt kvalitetsstyrningssystem för att kontrollera risker, sträva efter kontinuerlig förbättring och möta upp kraven i regelsystem.

Code of Conduct

Vår uppförandekod är ryggraden i vår etik och efterlevnadskultur.

Utbildning, uppföljning och dialog

Vi ger alla anställda bästa möjliga förutsättningar för att agera ansvarsfullt.  Varje år genomför de företagets utbildning i vår uppförandekod och relevanta förfaranden. I detta ingår även lokala diskussioner om etik och complaince.

 

Vi understödjer detta med revisioner och kontinuerlig uppföljning för att kontrollera förståelsen av lokala krav och fånga upp förslag på förbättringar av processen. Våra revisorer ger återkoppling med korrigerande och preventiva åtgärder för att säkerställa lokalt egenansvar och uppföljning.

 

Vi uppmuntrar alla att fortsätta diskussioner om compliance och etik med sina kollegor och chefer. Vi förstår dock att en del medarbetare kanske inte vill diskutera frågor eller misstankar öppet.

 

 

Vi finns till hands för att ge råd till enskilda personer som misstänker att ett ärende inte behandlas på rätt sätt. Alla kan anonymt rapportera allvarliga misstankar avseende  efterlevnad till Lundbecks journummer för compliance-frågor.

Hållbarhetsrapport

Läs mer om våra hälso- och säkerhetsinitiativ och resultat i vår senaste lägesrapport till FN: s Global Compact.

Compliance gällande marknadsföringslagar

Marknadsföring av läkemedelsprodukter är strikt reglerad och kontrolleras av lokala myndigheter. Vi är förpliktigade att följa tillämpliga bestämmelser. Detta innebär att upprätthålla processer och tillhandahålla omfattande fortbildning för att säkerställa att marknadsföringen kontrolleras och godkänns på ett lämpligt sätt.

 

Lundbecks marknadsförings- och reklamgranskningskommitté bedömer och godkänner material för marknadsföringskommunikation som gjorts på vårt huvudkontor. Våra dotterbolag ansvarar för att marknadsföringsmaterial granskas och godkänns i enlighet med lokala lagar, bestämmelser och branschkoder innan materialet används på den specifika lokala marknaden.

skattepolitik

Lundbeck dedikerar sitt arbete för rehabilitering av hjärnhälsan så att alla kan må så bra som möjligt. Vi strävar efter detta mål utifrån våra fem huvudtankar, av vilka en handlar om att vara ansvarsfull. Alltså ska vi handla respektfullt och med integritet i allt vi gör, vilket även omfattar att följa tillämpliga lagar, bestämmelser, riktlinjer och branschstandarder. I Lundbecks skattepolitik anges de principer enligt vilka vi hanterar våra skatteangelägenheter på ett lagenligt och  ansvarsfullt sätt.

Policy för mångfald och inkludering

Vi är ett mångsidigt företag som är fast beslutet att bygga en inkluderande högpresterande kultur som gör det möjligt för alla anställda att berika sina yrkeskunskaper och karriär utan diskriminering. Vi tror att detta är det bästa sättet att säkerställa kreativitet, innovation, framsteg och ömsesidig berikning. Variationen i våra medarbetares idéer, perspektiv och upplevelser är en värderad och nödvändig konkurrensfördel för oss. Vi har antagit en företagspolicy som en grund för diskussioner om mångfald och inkludering bland anställda och ledning i de över 50 länder där vi är verksamma.

Compliance Hotline

Vår Compliance Hotline gör att du kan rapportera juridiska eller andra allvarliga problem som annars inte kan hanteras korrekt.

Dataskyddspolicy

Lundbeck är förpliktigar sig att skydda patienters, forsknings- och affärspartners och våra medarbetares rättigheter enligt tillämplig lagstiftning om personuppgifter.

 

Vi samlar endast in och behandlar personuppgifter:

  • för specifika och berättigade ändamål
  • på ett transparent och säkert sätt som skyddar den personliga integriteten.

 

Vi behåller inte uppgifterna längre än nödvändigt och vidtar omedelbara åtgärder för att besvara alla förfrågningar eller klagomål angående personuppgifter.

mer från lundbeck

Detta är Lundbeck

Ett specialiserat läkemedelsföretag som endast fokuserar på hjärnsjukdomar. 

Våra utbildningar till hälso- och sjukvårdspersonal

Lundbeck har ett stort engagemang i att fortbilda sjukvårdspersonal inom de sjukdomsområden där vi verkar

Tillgång till hjärnhälsa

Vi vill förbättra tillgängligheten till hjärnhälsa enligt WHO