Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Lundbeck og hjernehelse

Hjernehelse - en global prioritering

Hos Lundbeck ser vi hjernehelse som grunnleggende for god helse livet ut. God helse innebærer ikke bare fravær av en hjernesykdom, men inkluderer også evnen for de som lever med en hjernelidelse til å ha et godt liv og utvikle seg, og de som ikke har en diagnose til å jobbe for god helse.

Verden er i økende grad avhengig av «hjernekapital», hvor en verdi legges på ”hjerneferdigheter” og hjernehelseᶦ (f.eks. individets kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter). Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), omfatter hjernehelse kognitive, sensoriske, sosial-emosjonelle, atferdsmessige og motoriske funksjoner, og bør vurderes på et bredt spekter fra velvære til sykdommer og funksjonshemmingᶦᶦ.

 

Vi tar en helhetlig tilnærming til hjernehelse og forstår viktigheten av både å fremme hjernehelse og forebygge hjernesykdommer. Diagnose av hjernesykdommer og tilgang til hurtig og passende behandling er også avgjørende. Selv om vi primært fokuserer på å tilby innovative løsninger innen behandling av hjernesykdommer, jobber vi bredt med våre partnere for å fremme bedre hjernehelse for alle.

 

~50%

Det er anslått at hjernesykdommer påvirker omtrent halvparten av verdens befolkningᶦᶦᶦ

Opp mot 10%

Kostnaden for hjernesykdommer er estimert til ca. 10% av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP)ᶦᵛ

 

 

Nevrologiske lidelser er i seg selv hovedårsak til funksjonshemming, den nest største dødsårsaken globaltᵛ (som står for 9 millioner dødsfall per år) og primær kostnadsdriver for helsevesenetᵛᶦ. Med en raskt aldrende verdensbefolkning, vil byrden av aldersrelaterte nevrologiske lidelser, som Alzheimers og Parkinsons sykdom, bare øke i omfangᵛᶦᶦ.


I tillegg er forekomsten av psykiske lidelser globalt nå anslått til 970 millioner menneskerᵛᶦᶦᶦ, noe som resulterer i at 1 av 5 leveår leves med funksjonshemmingᶦˣ. Dessuten har rundt 20% (1 av 5) av verdens barn og ungdom en psykisk helse-lidelse, med selvmord som den nest største årsaken til dødelighet blant 15- til 29-åringerˣ.


Til tross for vår gode kunnskap om hjernen, vårt sterke renommé innen behandling av psykiske og nevrologiske lidelser, samt vår forståelse av mennesker som har levd med disse sykdommene, erkjenner vi at det fortsatt gjenstår betydelige utfordringer innen hjernehelse og nevrovitenskap.

Nevrovitenskap er for dårlig ansett - fremskritt krever et mer innovasjonsvennlig miljø

 

Hjernen er uten tvil det mest komplekse organet i menneskekroppen. Vi forstår det fortsatt ikke fullt ut, og vet lite om hvordan hjernesykdommer utvikler segˣᶦ. Nevrovitenskapelig forskning er mer kostbart, tar lengre tid og mislykkes i større grad enn de fleste andre typer vitenskapelig forskningˣᶦᶦ. Med en kraftig økning i hjernesykdommer, er det nå viktigere enn noen gang å fortsette å prioritere nevrovitenskap. Til tross for betydelige fremskritt, er veien for å utvikle nye behandlinger for hjernesykdommer fortsatt lang og vanskelig. Dette gjør at vi må fjerne barrierene som begrenser nevrovitenskapelig innovasjon og fremme et miljø som prioriterer hjerneforskning fullt ut.  

 

Vi mener dette er et felles ansvar. Forpliktelser og investeringer fra både offentlig og privat sektor kan i fellesskap fremme et innovasjonsvennlig miljø der nevrovitenskap og hjernehelse kan vokse.

 

Jo tidligere og mer vi investerer i hjernehelse og nevrovitenskap, jo bedre resultater vil vi se. Dette bør inkludere grunnleggende vitenskapelig forskning, men også translasjonsforskning der transformative funn kan bringes nærmere de som trenger det mest.

 

Hos Lundbeck er forsknings- og utviklingsprogrammene våre kun fokusert på hjernen, og vi reinvesterer omtrent 20 % av vår årlige inntekt i nevrovitenskapˣᶦᶦᶦ.

Vi jobber for å utvide vår forståelse av biologien til hjernesykdommer, slik at vi kan utvikle nye behandlinger som kan gjøre en forskjell.

Etter hvert som vi fortsetter å utvikle nevrovitenskap og levere behandlinger som kan gjøre en forskjell, innser vi at innovasjonene våre er meningsløse hvis mennesker ikke har tilgang til dem. Gjennom en rekke tiltak jobber vi for å lette tilgangen til behandling og proaktivt jobbe med sentrale beslutningstakere for å sikre at verdivurderinger er basert på real-world evidence, inkludere personer med hjernesykdommer og støtte innovative løsninger.

Hjernehelse er underprioritert – pasientens stemme bør styrkes, og udekkede behov bør adresseres

Sosioøkonomiske faktorer som fattigdom, diskriminering eller konflikt, har en negativ innvirkning på hjernehelseˣᶦᵛ. Å adressere ulikheter innen hjernehelse vil kreve handling på mange fronter og samarbeid på tvers av ulike samfunnsnivå, sykdomsområder og organisasjoner. Fokus på bedre data- og kunnskapsdeling er også viktig for å fremme hjernehelsen.

Vi håper at hjernehelse vil bli prioritert på samme måte som fysisk helse 

Vi samarbeider med våre partnere over hele verden for å sikre at flere finansielle og menneskelige ressurser er dedikert til hjernehelse og tilhørende sykdommer.

 

Mange av de tilgjengelige behandlingene for hjernesykdommer er symptomatiske og ikke helbredende, og stammer fra 1980- og 1990-talletˣᵛ.  Dette gir lite håp og begrenset resultat for de som lever med en hjernesykdom. Innovative behandlinger er nøkkelen til å gi bedre livskvalitet og gjenvinne muligheter, og dermed også gagne samfunnet ellers. Vi samarbeider med pasientorganisasjoner og medisinske foreninger for å påvirke det regulatoriske og politiske miljøet positivt, slik at nye behandlinger for hjernesykdommer kan nå flere mennesker raskere.

 

Det er veldig viktig å inkludere mennesker som lever med hjernesykdommer, adressere de udekkede behovene de opplever og sette fokus på disse, ikke bare for forskere, men også finansielle og politiske beslutningstakere for å fremme hjernehelse. Vi ønsker å heve stemmene til mennesker som lever med hjernesykdommer gjennom våre pasientprogrammer, og gi samfunnet verktøyene og støtten de trenger for å styrke sin del. 

 

På en større skala jobber vi for en bærekraftig virksomhet i tråd med miljø-, samfunns- og styringsmålˣᵛᶦ samt FNs bærekraftsmålˣᵛᶦᶦ for å støtte reduksjonen av sosioøkonomiske faktorer for hjernehelse.

Stigma er en stor barriere for hjernehelse – dette bør adresseres med opplæring og bevisstgjøringskampanjer.

Stigma påvirker forståelsen og oppfatningen av hjernehelse og tilknyttede lidelser, noe som har negative konsekvenser for tilgang til pleie og behandling, og på måten hjernehelse prioriteres i samfunnet. Tiltak for å redusere stigma, bør være en viktig komponent i strategier som legger vekt på frihet fra diskriminering, menneskerettigheter og sosial inkluderingˣᵛᶦᶦᶦ.

 

Ifølge WHO er stigma på psykiske lidelser en viktig årsak til diskriminering og ekskluderingˣᶦˣ.

 

Når det gjelder stigma innen nevrologiske lidelser, viser en undersøkelse fra 2020 at 92% av respondentene føler seg stigmatisert på grunn av sykdommen de lever medˣˣ . Selv om det er gjort betydelige fremskritt, er stigma fortsatt et stort problem.

Hos Lundbeck forplikter vi oss til å redusere stigma relatert til hjernesykdommer.

Vi ønsker å normalisere diskusjoner om hjernehelse og dens tilknyttede lidelser, og videreføre disse til beslutningstakere, helsevesenet, pasientmiljøer og samfunnet som helhet.

 

For å løse dette samarbeider vi med pasientorganisasjoner og de medisinske miljøene om en rekke initiativer. Disse inkluderer globale bevisstgjøringskampanjer om hjernehelse og hvordan redusere stigma, samt dyptgående opplæringskampanjer rettet mot beslutningstakere og helsepersonell. Vi ønsker å leve som vi forkynner og tar proaktive skritt for å sikre at vi fremmer hjernehelse på arbeidsplassen og blir en arbeidsgiver som støtter og gir like muligheter for de med hjernesykdommer.

Lundbecks engasjement

Hos Lundbeck forplikter vi oss til å gjenopprette hjernehelsen og støtte mennesker som er påvirket av hjernesykdommer. Våre forretningsaktiviteter, samfunnsengasjement og interaksjoner med beslutningstakere og ikke-statlige organisasjoner styres av tydelige mål: vi er dedikert til å gjenopprette hjernehelse, slik at alle kan leve et så godt liv som mulig.

 

 

Nedlastninger

Position On Brain Health (PDF, 491 KB)

Brain Health Infographic (PDF, 610 KB)

Brain Facts Infographic (PDF, 630 KB)

ᶦ Smith, E., Ali, D., Wilkerson, B. et al. A Brain Capital Grand Strategy: toward economic reimagination. Mol Psychiatry 26, 3–22 (2021). https://doi.org/10.1038/s41380-020-00918-w

ᶦᶦ World Health Organization. Brain health. Taken from the internet December 2020: www.who.int (https://www.who.int/health-topics/brain-health#tab=tab_2)

ᶦᶦᶦ Data manually taken from Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Data Resources using the GHD x tool by the Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington

ᶦᵛ Markham, Henry (2013) “Seven challenges for neuroscience” Functional Neurology, Volume 28, Issue 3. Taken from the internet July 2022: https://www.researchgate.net/ (https://www.researchgate.net/publication/258058806_Seven_challenges_for_neuroscience)

ᵛ Abolfazl, A., Stroke and dementia, leading causes of neurological disability and death, potential for prevention, Alzheimer’s & Dementia, The journal of the Alzheimer’s Association, Volume 17, Issue S10 (2021), https://doi.org/10.1002/alz.049370

ᵛᶦ Feigin VL, Vos T, Nichols E, et al. The global burden of neurological disorders: translating evidence into policy. Lancet Neurol. 2020;19(3):255-265. doi:10.1016/S1474-4422(19)30411-9

ᵛᶦᶦ Global, regional, and national burden of diseases and injuries for adults 70 years and older: systematic analysis for the Global Burden of Disease 2019 Study BMJ 2022; 376. doi:10.1136/bmj-2021-068208

ᵛᶦᶦᶦ World Health Organization. Mental Disorders. Taken from the internet July 2022: www.who.int (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders)

ᶦˣ World Health Organization. Mental Health. Taken from the internet July 2022: www.who.int (https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1)

ˣ European Federation of Neurological Associations. Results of EFNA’s Survey on Stigma and Neurological Disorder. Taken from the internet August 2021: www.efna.net (https://www.efna.net/survey2020/)

ˣᶦ Neuroscience at the Allen Institute, 5 unsolved mysteries about the brain. Taken from the internet April 2022. www.alleninstitute.org ( 5 unsolved mysteries about the brain)

ˣᶦᶦ Tufts Centre for the Study of Drug Development, CNS Drugs Take 20% Longer to Develop and to Approve vs. Non-CNS Drugs, Impact Report 2018, September/October, Volume 20, number 5. Taken from the internet July 2022: https://www.globenewswire.com/ (https://www.globenewswire.com/news-release/2018/09/11/1569156/0/en/CNS-Drugs-Take-20-Longer-to-Develop-and-38-Longer-to-Approve-vs-Non-CNS-Drugs-According-to-the-Tufts-Center-for-the-Study-of-Drug-Development.html)

ˣᶦᶦᶦ Lundbeck. Year in Review. Taken from the internet March 2022: www.lundbeck.com (Year in review [lundbeck.com])

ˣᶦᵛ Patel V., et al., The Lancet Commission for global mental health and sustainable development, Lancet (2018); 392: 1553–98, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30314863/)

ˣᵛ Markham, Henry (2013) “Seven challenges for neuroscience” Functional Neurology, Volume 28, Issue 3. Taken from the internet July 2022: https://www.researchgate.net/ (https://www.researchgate.net/publication/258058806_Seven_challenges_for_neuroscience)

ˣᵛᶦ Lundbeck. Year in Review. Taken from the internet March 2022: www.lundbeck.com (Year in review [lundbeck.com])

ˣᵛᶦᶦ United Nations, The 17 GOALS. Taken from the internet April 2022: https://sdgs.un.org/ (https://sdgs.un.org/goals

ˣᵛᶦᶦᶦ Patel V., et al., The Lancet Commission for global mental health and sustainable development, Lancet (2018); 392: 1553–98, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30314863/)

ˣᶦˣ World Health Organization, WHO Europe, The European Mental Health Action Plan 2013–2020, Taken from the internet July 2022: WHO/Europe | Home (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf)

ˣˣ EFNA survey on stigma and neurological disorders, 2020, accessed July 2022: https://www.efna.net/survey2020/

Mer fra Lundbeck

Gjenopprettelse av hjernehelse

Hva hjernehelse betyr for oss i Lundbeck.

Vår vitenskap

Lundbeck har noen av verdens mest foreskrevne behandlinger.

Dette er Lundbeck

Et globalt farmasøytisk selskap som utelukkende fokuserer på hjernesykdommer.