Polityka prywatności

Polityka prywatności

Lundbeck zobowiązuje się do ochrony praw pacjentów, partnerów badawczych i biznesowych oraz naszych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych.

Polityka prywatności

 

Witryna www.lundbeck.com/pl jest własnością H. Lundbeck A/S. Ottiliavej 9, 2500 Valby, Królestwo Danii, wpisana do Duńskiego Rejestru Działalności Gospodarczej pod numerem CVR: 56 75 99 13,
dalej „Lundbeck”

 

Skontaktuj się z nami:
Tel. + 45 3630 1311
Fax:+45 3630 1940
https://www.lundbeck.com/global/contact

 

Przetwarzanie danych osobowych
Jako dostawca witryny Lundbeck jest administratorem danych w odniesieniu do wszelkich zebranych danych osobowych. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności informacji, jakie możemy gromadzić na temat osób odwiedzających naszą witrynę. Dążymy do osiągnięcia równowagi pomiędzy naszym uzasadnionym względami handlowymi interesem w zbieraniu i wykorzystywaniu informacji a uzasadnionymi oczekiwaniami użytkowników naszej witryny dotyczącymi ochrony prywatności.

 

Przetwarzając dane osobowe, Lundbeck zawsze przestrzega obowiązujących przepisów, w tym unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych („RODO”).

 

Lundbeck dostarcza powiadomienia dotyczące prywatności za pośrednictwem odpowiednich kanałów, w których pozyskiwane są dane osobowe.

 

Jednak kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Lundbeck (cel, podstawa prawna, odbiorcy i okresy przechowywania) podczas korzystania z naszej strony internetowej www.Lundbeck.com/pl oraz w związku z niektórymi innymi określonymi czynnościami przetwarzania.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach nie wskazanych w Polityce Prywatności będą dostarczane Państwu oddzielne powiadomienia dotyczące prywatności.

 

Zgodnie z RODO przysługują Państwu prawa opisane poniżej. Należy zauważyć, że wykonywanie tych praw może podlegać pewnym ograniczeniom, na przykład zasadnicze względy prywatnych interesów mogą przeważyć nad Państwa prawem do uzyskania informacji.

 

Prawo dostępu
Mają Państwo prawo żądać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Lundbeck, które Państwa dotyczą.
Lundbeck zobowiązany jest dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w pierwszej kolejności bezpłatnie lub drogą elektroniczną, jeżeli wniosek został złożony w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

 

Prawo do sprostowania danych
Przysługuje Państwu prawo do sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
W niektórych sytuacjach mają Państwo prawo żądać usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania
W niektórych sytuacjach mają Państwo prawo żądać od Lundbeck ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.

 

Prawo do przenoszenia danych
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Państwa dane osobowe. Mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe osobie trzeciej bez przeszkód ze strony Lundbeck, jeśli jest to technicznie możliwe.

 

Prawo do sprzeciwu
W niektórych sytuacjach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Lundbeck dotyczących Państwa danych osobowych. Na przykład, jeśli zwrócili się Państwo o otrzymywanie informacji od Lundbeck, np. biuletynów, ale nie chcą ich nadal otrzymywać, mogą Państwo łatwo zrezygnować z otrzymywania od nas dalszych informacji.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Co do zasady mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie ma to zastosowania, jeśli między innymi zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a Lundbeck.

 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Lundbeck przed wycofaniem Państwa zgody.

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z opisanych powyżej praw lub mają jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Lundbeck pod adresem dataprivacy@lundbeck.com

 

Skargi
Jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych przez Lundbeck, prosimy skontaktować się z właściwą lokalną osobą kontaktową pod następującym adresem lub numerem telefonu:
Tel. + 45 3630 1311
Fax:+45 3630 1940
https://www.lundbeck.com/global/contact

 

Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu załatwienia sprawy przez Lundbeck, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. +48 22 531 03 00
fax. +48 22 531 03 01

 

Inspektor Ochrony Danych w Lundbeck
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Lundbeck, prosimy skontaktować się z inspektorem ochrony danych Lundbeck pod adresem: dataprivacy@lundbeck.com

 

Komunikacja bezpośrednia
Wszelkie pytania, uwagi, sugestie itp., zgłoszone przez Państwa za pośrednictwem witryny, będą – w największym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami – stanowiły własność Lundbeck i będą traktowane jako jawne, niezastrzeżone informacje, których Lundbeck może używać według własnego uznania.

 

Wyłączenie odpowiedzialności
Lundbeck zaręcza, że podejmuje uzasadnione działania w celu zapewnienia, by treści prezentowane w witrynie były ścisłe i aktualne. Niemniej wszystkie informacje są dostarczane w stanie, w jakim są („jak widać”), a Lundbeck nie udziela żadnych gwarancji ani deklaracji dotyczących ścisłości, kolejności, terminowości lub kompletności treści prezentowanych w witrynie i może w dowolnym momencie, wedle własnego uznania, zmienić lub zamienić te informacje oraz zaprzestać dystrybucji witryny bez uprzedzenia. Witryna może zawierać informacje o chorobach i leczeniu: tego typu informacje są dostarczane wyłącznie na zasadzie ogólnej porady i nigdy nie mogą zastąpić porady udzielonej przez lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Lundbeck nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do lub korzystania z niniejszej witryny, w tym działania wirusów, niezależnie od ścisłości lub kompletności jakichkolwiek treści. Jeśli podejrzewają Państwo u siebie problem zdrowotny, zdecydowanie zalecamy kontakt z lekarzem.

 

Linki do innych witryn
Witryna może zawierać linki do witryn internetowych osób trzecich. Lundbeck oświadcza, że nie sprawuje żadnej kontroli nad takimi witrynami, nie ma z nimi związków i ich nie popiera oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z treści prezentowanych na takich witrynach. Linki do innych witryn są udostępniane tylko dla wygody i Lundbeck zachęca do zapoznania się z warunkami korzystania z witryn zewnętrznych oraz obowiązującymi na nich zasadami ochrony danych osobowych.

 

Prawa własności intelektualnej
Treść witryny podlega ochronie prawa autorskiego i innym prawom własności intelektualnej. Firmy, nazwy handlowe, logo i wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do Lundbeck. Wszelkie niewłaściwe użycie tych znaków towarowych jest wyraźnie zabronione. Treść witryny może być kopiowana wyłącznie do użytku osobistego i do celów niekomercyjnym, z zachowaniem wszelkich praw autorskich lub innych praw zastrzeżonych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych powyżej, zabrania się kopiowania, wyświetlania, pobierania, modyfikowania, reprodukowania lub retransmitowania jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody Lundbeck.

 

Dzieci
Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dotyczących osób poniżej 18 roku życia.

 

Prawo umowy i właściwość sądu
Niniejsze zastrzeżenie prawne i zawartość witryny podlegają prawu polskiemu i są zgodnie z nim interpretowane, bez względu na przyjęte normy prawa kolizyjnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszego zastrzeżenia prawnego lub w związku z nim, których nie można rozwiązać polubownie, są rozstrzygane wyłącznie przez sądy polskie z siedzibą w Warszawie.

 

Zmiany i pytania
Wszelkie zmiany w tym dokumencie zostaną niezwłocznie ogłoszone na tej stronie. Chętnie odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania dotyczące niniejszego dokumentu lub witryny ogółem.

więcej informacji

Zdrowie psychiczne

Podstawowe informacje na temat zdrowia psychicznego.

On nas

Dowiedz się wiecej na temat działalności firmy Lundbeck.

Historia

Początki działalności frimy Lundbeck założonej w 1915 roku.