Zrównoważony rozwój

Nasza zrównoważona strategia

Dzięki naszej zrównoważonej strategii ograniczamy ryzyko biznesowe, minimalizujemy negatywne skutki i w miarę możliwości stawiamy czoła wyzwaniom społecznym. Pozostajemy wierni zasadom „Globalnego Porozumienia” Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i przyczyniamy się do realizacji sześciu z 17 celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

“Globalne Porozumienie” ONZ

Lundbeck podpisał „Globalne Porozumienie” ONZ w 2009 roku. Nieustannie promujemy inicjatywy, które dowodzą naszego zaangażowania na rzecz 10 zasad dotyczących praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

 

Dyrekcja firmy Lundbeck dokonuje oceny ryzyka i możliwości biznesowych oraz ustala nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z informacjami zawartymi w naszym rocznym raporcie.

 

Publikujemy nasz raport o postępach w realizacji „Globalnego Porozumienia” ONZ, w którym szczegółowo opisujemy nasze wyniki i cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Od ponad dziesięciu lat informujemy o naszych wysiłkach, wyzwaniach i wkładzie w działalność, zainteresowanych stronach i społeczeństwach, w których działamy.

Cele zrównoważonego rozwoju

W 2020 roku oparliśmy kluczowe aspekty naszej strategii zrównoważonego rozwoju na celach zrównoważonego rozwoju ONZ. Podsumowaliśmy, że mamy znaczący wpływ na sześć z 17 celów:

 

- Cel 3: Dobre zdrowie i dobre samopoczucie

- Cel 5: Równość płci

- Cel 8: Godna praca i wzrost gospodarczy

- Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

- Cel 13: Działania na rzecz klimatu

- Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

 

Kluczowymi przykładami są Cel 3, który jest ściśle związany z naszym celem korporacyjnym i zaangażowaniem w przywracanie zdrowia mózgu oraz Cel 13, który napędza nasze wysiłki na rzecz przygotowania się do zerowej emisji w przyszłości.

 

Wykorzystamy nasze wpływy i będziemy działać na rzecz promowania Celów 5, 8, 12 i 16. W ramach naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poszukujemy współpracy z innymi podmiotami, aby umożliwić zmiany i zmaksymalizować wpływ (Cel 17).

 

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju w sekcjach poniżej oraz w naszym najnowszym komunikacie w sprawie postępów w realizacji inicjatywy „Globalnego Porozumienia” ONZ.

UN Global Compact

See Lundbeck’s most recent communication on Progress to the UN Global Compact.

Dostęp do zdrowia mózgu

Jesteśmy zaangażowani w poprawę dostępu do zdrowia mózgu zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi praw do zdrowia.

Climate action

Saving energy and reducing CO2 emissions are strategic priorities for Lundbeck.

Donations and grants

We may provide donations and grants to eligible and appropriate purposes.

Health and safety at work

We offer our employees a sound physical and mental work environment.

Materials use and waste

With our own manufacturing processes, we obtain several sustainable opportunities.

Odpowiedzialne prowadzenie firmy

Nasz cel biznesowy opiera się na kilku filarach i kodeksie postępowania.

Suppliers and third parties

How we engage suppliers and third parties when providing treatments to patients.

Transparent interactions

How we commit to transparency in the transfer and interactions of value.